fbpx
tammmiste, värbamine, koolitus

Õppekorralduse alused

Tammiste Personalibüroo OÜ on esitanud majandustegevusteated täiskasvanute täienduskoolituste korraldamise kohta ja on registreeritud haridusportaalis ehis.ee.

Käesolev dokument sätestab Tammiste Personalibüroo OÜ poolt läbiviidavatele täiskasvanute õppekorralduse alused täienduskoolituste.

 

 • Koolitusteenuse sihtgrupid
  1. Tammiste Personalibüroo teeb reeglina tellimuskoolitusi. Sellisel juhul komplekteerib ja registreerib osalejad koolitusgrupi tellija/organisatsiooni esindaja ning seda organisatsiooni teenindav koolitusettevõte koostab iga kord õppekava, mis vastab selle konkreetse organisatsiooni ja sihtgrupi vajadustele. Juhul, kui kursuse käigus osutub vajalikuks teha õppekavas muudatusi, lepitakse need Tellijaga kokku.
  2. Avatud gruppe viime läbi väga harva. Kui need toimuvad, on kursuse õppekava ning konkreetse kursuse õppekorraldust puudutav informatsioon avaldatud Tammiste Personalibüroo kodulehel viitena koolitusele. 
  3. Avatud osalusega koolituskursuseid pakume ka oma koostööpartnerite vahendusel (Äripäeva Akadeemia, jt. konverentside korraldajad). Sel juhul on õppetööga seonduv avaldatud koostööpartneri veebilehel.

 

 • Koolitusele registreerumine
  1. Ettevõtete sisekoolituste läbiviimisel edastab koolituse tellija kontaktisik Tammiste Personalibüroo koolitajale osalejate nimed, isikukoodid ja e-posti aadressid.
   1. Avatud gruppide koolitusele registreerimiseks täidab osaleja kodulehel asuva vormi, milles täidetakse alljärgnev informatsioon:
    – osaleja ees- ja perekonnanimi ning isikukood
    – osaleja e-posti aadress
    – koolituse eest tasuja rekvisiidid arve esitamiseks (koolituse eest võib tasuda nii eraisik kui tööandja)

    Koostööpartnerid koguvad osalejate andmed ja esitavad arved ise vastavalt oma ettevõtte sisekorraeeskirjadele ja protseduuri reeglitele. 

 

 • Koolitustele registreerumise tähtaeg ja infovahetus
  1. Avalike gruppide koolitusele registreerumise tähtaeg on hiljemalt 5 tööpäeva enne koolituse algust.
  2. Koolitusele registreerunutele saadetakse e-posti teel hiljemalt 5 päeva enne koolituse toimumist kutsed, millel on märgitud koolituse toimumise koht, ajakava ja sõidukite parkimise võimalused.
  3. Osalejatel on võimalus saada täiendavat infot koolituse organisatoorsetes ja sisulistes küsimustes saates vastavad küsimused e-posti aadressile info@tammistepersonal.ee või helistades telefonil +372 5698100.
  4. Koolituse läbiviijal on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitust edasi lükata teavitades registreerunud osalejaid sellest e-posti teel vähemalt nädal enne planeeritud koolituse algust. See teade sisaldab koolituse uusi kuupäevi. Koolitust võib edasi lükata maksimaalselt 9 kuud. Kui koolituse grupp ei täitu ka järgmiseks planeeritud ajaks, on koolituse läbiviijal õigus koolitus ära jätta, tagastades juba tasutud õppemaksud.

 

 • Koolituse kvaliteedi tagamine
  1. Täiskasvanute täienduskoolitus viiakse läbi õppetööks sobivates seminari- või koolitusruumides, mis renditakse ruumide valdajatelt. Koolitused võivad toimuda erinevates linnades. 
  2. Ruumid on varustatud vajaliku audio- ja videotehnikaga ning nendes on tagatud tingimused praktiliste õppetegevuste läbiviimiseks.
  3. Koolituse õppekava koostab koolitaja, kes koolitust läbi viib. 
  4. Koolitajad peavad omama koolitatava valdkonna pädevust – magistrikraad, täiskasvanu kutse või pikem koolitus, mis annab õiguse antud valdkonna koolitusi teha (suhtlemistreeneri, coachi, superviisori, vm. väljaõpe).
  5. Koolituse kvaliteedi jälgimiseks ja mõjususe suurendamiseks kogub koolitust korraldav ettevõte või avaliku koolituse puhul Tammiste Personalibüroo koolitaja osalejatelt tagasisidet ca 1 nädal pärast koolitust. 

 

 • Koolituse läbiviimine
  1. Koolitused toimuvad eesti keeles. 
  2. Koolituse materjalid on reeglina eestikeelsed. Konkreetse koolituse lõpetamise tingimuseks on 100% osalemine koolitusel.
  3. Koolituse lõpus väljastatakse osalejale tunnistus vastavalt Täienduskoolituse standardi §3-le.

 

 • Koolituse eest tasumine
  1. Tellimuskoolituste või koostööpartnerite vahendusel läbi viidud koolituste puhul tasub koolituse eest Tellija pärast koolituse toimumist.
 1. Avatud koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel ja tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
 2. Kui päeva enne koolituse algust selgub, et registreerunud osaleja ei saa koolitusest osa võtta, siis tagastatakse 50%  õppemaksust.  Hilisema loobumise korral õppemaksu ei tagastata.  tagastata. Koolituse eest tasujal on võimalik tasutud õppemaksu puhul registreerida koolitusgruppi teine osaleja, teavitades sellest mitte hiljem, kui kolm päeva enne koolituse algust.

 

 • Isikuandmete kasutamine (töötlemine)
  1. Tammiste Personalibüroo OÜ kasutab ja töötleb õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, tööandja, ametikoht, kontakttelefon, e-posti aadress ja isikukood. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.

 

 • Vaidluste lahendamise kord
 1. Tammiste Personalibüroo OÜ ja koolitusel osaleja või koolituse eest tasuja vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui tekkinud vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse see Harju maakohtus.

Eelkõige pakume tellimuskoolitusi. See tähendab, et koolitame ettevõtete poolt komplekteeritud gruppe ja viime läbi sisekoolitusi.

Igaks tellimus koolituseks koostame unikaalse õppekava/programmi, et täpselt vastata tellija ootustele ja osalejate õpi vajadustele. Õpiväljundid lepime eelnevalt tellijaga kokku.

Kursuste pikkused on väga erinevad, alates paaritunnistest loengutest kuni arenguprogrammideni.  Pikemad arenguprogrammid koosnevad moodulitest, kus auditoorne töö vaheldub õppurite iseseisvate koduste ülesannetega, mille eesmärgiks on kinnistada koolitusel õpitut. Lisaks pakume coachingut ja supervisiooni, et koolitusel osalejad saaksid arenguprogrammi oma arengu eesmärkide saavutamisel maksimaalselt ära kasutada.  

Koolituse käigus hindame õpiväljundite saavutamist ja väljastame kõik õppekava/programmi nõuded täitnud osalejatele tunnistused. Tunnistusel on kirjas koolituse toimumise aeg, koolituse pealkiri ja käsitletavad teemad.

Avatud gruppidele koolitusi, kus osaleda saavad erinevate ettevõtete töötajad, pakub Tammiste Personalibüroo OÜ harva. Nende toimumisest teavitame oma kodulehel, ettevõtte uudiskirjas ja sotsiaalmeedias. Nende koolituste lõpetajad saavad koolituse läbimise kohta tunnistuse.

Tammiste Personalibüroo koolitajate tugevuseks on aktiivõppe meetodite meisterlik valdamine, “ajusõbralikkuse” põhimõtete tundmine ning õpi- ja grupiprotsesse arvestav rakendamine. 

 

Koolitusmaterjalid

Sõltuvalt koolituse sisust, on materjalid kas köidetud (DiSC enese- ja meeskonnaanalüüs) või antakse need osalejatele koolituspäeva jooksul vastavalt teemade käsitlemisele. See võimaldab koolituspäeva kujundada vastavalt grupi jaoks olulistele teemadele ja neile sobivale tempole. 

Osalejate jaoks on ette valmistatud mapid, kuhu nad saavad materjale järjest juurde lisada. Kasutame koolitustel erinevat värvi materjale: 

 • infolehed, kus on käsitletav teooria;
 • töölehed, kus tuleb kas iseseisvalt või grupis mõnd harjutust teha; 
 • koduste ülesannete lehed on kõik erinevat värvi ja hiljem materjalidest kergesti leitavad. 

 

Koolitusmeetodid

Väga harva (DiSC enese- ja meeskonna suhete analüüs ja loengud) kasutame slaide. Ka sellistel koolitustel kaasame me osalejaid ja loome võimalused omavahelisteks aruteludeks. Meie loengud on pigem kaasavad seminarid, kus osalejad saavad küsida ja omavahel käsitletavaid teemasid  arutada.

Meie koolitused on alati tempokad, loengud on interaktiivsed ja osalejaid kaasavad. Koolitustel vahelduvad erinevad individuaal- ja paarisharjutused, grupiarutelude, olukordade analüüsi või rollimängudega. Rollimängud on eriti olulised uute suhtlemisoskuste omandamisel, kus pakume koolitusel võimalust õpitut koheselt koolitusel harjutada. 

Omame põhjalikku väljaõpet (suhtlemistreeneri 1-aastane väljaõpe) ja pikaajalist kogemust videotagasiside kasutamisel uute suhtlemisoskuste harjutamiseks ja omandamiseks. 

Videoanalüüsi kaudu saavad osalejad 3-kordse tagasiside: nad analüüsivad iseenda sooritust, saavad tagasisidet teistelt osalejatelt ja koolitajatelt- suhtlemistreeneritelt. Videoharjutusi analüüsides on võimalik pöörata tähelepanu suhtlemist mõjutavatele olulistele nüanssidele, mida tavasuhtluses ei pruugita märgata, kuid mis loovad tegeliku tulemuse. 

 

Videotagasisidega harjutuste õnnestumise tagab turvaline ja toetav õpikeskkond

Harjutuste analüüsimisel saab kõige pealt sõna harjutuses osaleja, kus ta pärast video vaatamist toob välja, mis tal õnnestus ja mida teeks teisiti. Seejärel jagavad oma mõtteid teised koolitusel osalejad, mis nende arvates läks hästi ja mida oleks võinud veel teha. Seejärel lisavad suhtlemistreenerid omalt poolt märkimist väärivat ehk mis veel hästi läks ja millistele detailidele võib veel tähelepanu pöörata. On tavapärane, et harjutuses osaleja on enda suhtes nõudlikum ja kriitilisem ning teiste tagasiside järgselt suureneb tema enesekindlus..

Videotagasiside kasutamine seab mõningad nõuded koolitusruumidele ja tehnikale.

Videotagasisidega praktilisi treeninguid viime läbi kahe koolitaja samaaegsel juhendamisel. See võimaldab paremini demonstreerida erinevaid suhtlemismudeleid. Nii saame ka tagada, et iga osaleja saab koolitajatelt piisavalt individuaalset tähelepanu ja tagasisidet.

Samuti kasutame kaht koolitajat koos pikkades programmides, väga suurte gruppide puhul ning gruppides, kus organisatsiooni olukorrast tingituna võib eeldada koolitusel osalejate suuremat vastupanu või omavahelisi konflikte. Meie koolitajate omavaheline sujuv koostöö on aastatega lihvitud täiuslikkuseni. Oleme selle kohta saanud korduvalt väga positiivset tagasisidet.

Nõuded koolituskeskkonnale arutame kliendiga alati läbi. Sõltuvalt konkreetsest treeningust võivad vajadused olla erinevad. Üldiselt on ootused ruumile ja keskkonnale järgmised.

 

KOOLITUSRUUM

Ruumi suurus peab võimaldama koolitusgrupi liikmetel ja koolitajatel vabalt liikuda ja grupeeruda erinevates formeeringutes (minimaalselt 35–40 m2). Soovitav on ruudukujuline (mitte piklik) ruum, mille keskel ei tohi olla vaatevälja piiravaid poste või muid konstruktsioone.

Ruum peab võimaldama segamatut õppetööd, olema helikindel, mitte olema läbikäidav või nähtav kõrvalistele isikutele (klaasseinad). Tugev ventilatsioonimüra võib häirida videosalvestiste heli kvaliteeti.

Mööbel peab olema liigutatav, võimaldama toolide (ilma laudadeta) poolkaares paigutust või “saarekesi” – laudkondi 4–6 inimesega lauas.

Suuremate gruppide puhul, kui harjutusi tehakse alagruppides, on vajalikud 2–3 lisaruumi. Nõuded lisaruumidele ja nende kasutamise ajakava lepitakse kliendiga täpselt kokku.

Mõndadel koolitustel (DiSC enese- ja meeskonnanalüüs) kasutame U-kujulist lauda, sest siis on osalejatel mugav oma materjale lauale toetada. Vajalik on videoprojektor ja kõlarid. Näitame koolitusel slaide ja õppefilme.

 

VIDEOTAGASISISDEGA SUHTLEMISOSKUSTE TREENINGU TÖÖVAHENDID JA TEHNIKA

Koolitusruumis on vajalik 3 pabertahvlit, teler või digiekraan. Videokaamerad, järjest enam telefon, statiivid ja kaabliühendused toome ise. Suhtleme enne koolitust koolituskoha kontaktisikuga ja lepime kõikides tehnilistes küsimustes kokku. 

Sõltuvalt elektrikontaktide paigutusest ja arvust võib vaja minna pikendusjuhet. Vajame kvaliteetset WiFi leviala.

 

KOHVIPAUSID

Palume serveerida kohvipausid väljaspool koolitusruumi. Koolitusruumis sees peab olema pidevalt kättesaadav joogivesi.

Kliendi tagasiside kogumine ja analüüs on lahutamatu osa meie kvaliteedisüsteemist.

Osalejate emotsionaalset reaktsiooni (rahulolu) koolitusega uuritakse kõikide koolituste puhul. Sõltuvalt koolitajate ja/või tellija huvist ning eesmärkidest uuritakse näiteks rahulolu:

 • koolituse korraldusega. Näiteks eelinfo, registreerimine,  teavitamine, toimumisaja ja/või koolituse ajakava sobivus, transport, koolitusruumid, söök ja kohvipausid, majutus, parkimine, tõlge, materjalid, lisateenused;
 • koolitusprogrammiga. Näiteks teema aktuaalsus, vajalikkus, eesmärkide selgus, püstitatud eesmärkide saavutamine, sisu ja teemade vastavus ootustele ja vajadustele, raskusaste, koolitusmeetodite sobivus, tempo, jaotusmaterjali kvaliteet;
 • koolitajatega. Näiteks teema valdamine, esinemise kvaliteet, grupi juhtimine, abistamine ja tugi, individuaalne juhendamine, tagasiside andmine, suhtumine osalejatesse, ajakavast kinni pidamine, jaotusmaterjali ja abivahendite kasutamine;
 • õhkkonna ja koostööga grupis. Näiteks grupi koosseisu sobivus, grupiliikmete omavaheline koostöö, osalemise aktiivsus ja panustamine, avatus ja avameelsus grupis, häirivad osalejad.

 

Sellise tagasiside kogumise viisid on erinevad ning sõltuvad koolituse formaadist. Need määratakse juba koolitusprogrammi kavandamisel ja kujundamisel.

 • Koolitustega, mis on valminud koostöös erinevate partneritega (nt. Äripäeva Akadeemia, jt.), kasutame enamasti partneri tagasiside-süsteeme, sealhulgas partneri koostatud kirjalikke ankeete. Partner kogub tagasiside, koondab selle kokkuvõtteks ja saadab koolituse läbi viinud koolitajatele;
 • Lühikoolituste puhul koguvad koolitajad suulist tagasisidet koolitusprotsessi lõpul, kus osalejad toovad välja koolituspäeva väärtuse, mida nad kaasa võtavad, mida õppisid, jne.; 
 • Pikemate tellitud arenguprogrammide puhul on viimasesse moodulisse planeeritud suulise tagasiside küsimine erinevate arutelumeetoditega. Samuti saadame osalejatele pärast programmi lõppu lingi elektroonsele küsitluskeskkonnale. Lisaks teeme kokkuleppel tellijaga tagasiside-seminari või -nõupidamise tellija esindajatega;
 • Pikema avatud arenguprogrammi korral on programmi viimases moodulis planeeritud spetsiaalne aeg osalejate tagasisidele erinevate loov- ja arutelumeetoditega. Lisaks saadame mõne aja pärast ka kirjaliku tagasiside-küsitluse lingi.

 

Õpiväljundite saavutamist (õppimist ja tulemusi) hinnatakse vähemalt 1-päevaste koolituste puhul, kus kursuse lõpus väljastatakse osalejatele tunnistus. Hinnatakse kõiki õpiväljundeid, mis on õppekavas ette nähtud või eelnevalt kokku lepitud tellijaga (fikseeritud pakkumuses).

 

Hindamismeetoditeks võivad olla testküsimustele vastamine (DiSC enese- ja meeskonnanalüüs), situatsioonide lahendamise või  õpitud oskuse kasutamine rollimängus. Hindamiskriteeriumid sõltuvad õpiväljunditest ning hindamise korraldusest antakse õppijatele teada enne kursuse algust või kursuse sissejuhatavas osas.


Koolitusel omandatu rakendamist töös hinnatakse ainult nende koolituste puhul, kus klient on sellise hindamise tellinud ja rahastanud. Hindamismeetoditeks on kohapealsed töövaatlused, individuaalsed või grupiintervjuud juhtidega, tellija klientide kirjalikud küsitlused ja kontrollostud.

Isikuandmete töötlemine
Isikuandmete vastuvõtmise, töötlemise ja säilitamise eest vastutab juhatuse liige Sirje Tammiste. 

 

Milliseid isikuandmeid töödeldakse?

 • nimi, isikukood ja e-posti aadress;
 • koolitus- ja konsultatsiooniteenustel osalemine, teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu), pangakonto number (kui osaleja tasub ise koolitusel osalemise eest).

Isikukoode küsitakse vaid nende õppijate puhul, kes osalevad koolitustel, kus väljastatakse tunnistused. 

 

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse?

Isikuandmeid (e-post, kliendi nimi) töödeldakse koolitus- ja konsultatsiooniteenuste korraldusliku info ja materjalide vahendamiseks. 

Isikukoodi kasutatakse tunnistuste väljastamiseks ja pangakonto numbrit arvete väljastamiseks või kliendile maksete tagastamiseks. 

Ostuajaloo andmeid kasutatakse teenustel osalemise ülevaadete koostamiseks ning isikustamata kujul Haridus- ja Teadusministeeriumile statistiliste aruannete esitamiseks.

 

Õiguslik alus

Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud kokkuleppe või lepingu täitmise eesmärgil või juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine, statistiliste andmete esitamine, tarbijavaidluste lahendamine). 

Õigustatud huvist lähtuvalt võime juba olemasolevate klientide kontaktandmeid kasutada samalaadsete teenuste pakkumisteks. Kui klient ei soovi meie pakkumisi, siis on tal võimalik nendest igal ajahetkel loobuda saates loobumisteate mailiaadressile info@tammistepersonal.ee.

Tammiste Personalibüroo OÜ on esitanud majandustegevuse teate ja registreeritud Eesti Hariduse- ja Infosüsteemis (EHIS). Sellest tulenevalt järgib ettevõte täienduskoolitusasutused Täiskasvanute Koolitamise Seaduse (TÄKS) ja Täienduskoolituse standardi nõudeid ja kohustusi.

 

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse ettevõtte andmebaasis, kasutame pilveteenust Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. 

Rakendame asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Juurdepääs isikuandmetele on ettevõtte koolitajatel ja koolitusi ettevalmistavatel assistendidel ainult teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses, järgides minimaalsuse põhimõtet. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed ning konfidentsiaalsuse.

Seadustest tulenevalt võib isikuandmeid piiratud ulatuses jagada riiklikele institutsioonidele (nt Haridus- ja Teadusministeerium, Maksu- ja Tolliamet, Töötukassa).

Kui teenustel osaleja ja teenuste eest tasuja (Tellija) on erinevad, siis jagatakse Tellijale isikuandmeid koolitusel osalenu kohta minimaalsel vajalikul määral (nimi, isikukood, õpiväljundite hindamise tulemused jms.).

Isikuandmete jagamine (nimi, aadress, telefon, e-post) võib olla vajalik kuller- või postiteenuste osutamiseks klientidele.

 

Konfidentsiaalsus

Tammiste Personalibüroo tagab tellijatele konfidentsiaalsuse. Me ei avalda kolmandatele isikutele koolitusteenuse osutamise käigus tellija organisatsiooni tegevuse kohta saadud informatsiooni (v.a. seaduses sätestatud juhtudel).

Videotreeningute käigus salvestatud materjal kustutatakse vahetult pärast treeningu lõppemist. Seda ei kopeerita, säilitata ega edastata kellelegi, sh. treeningus osalenud inimestele.

 

Isikuandmete töötlemisest teavitamine

Koolitusel osalejatele saadetakse vastavalt kokkuleppele, kas tellija või koolituse läbiviija poolt korralduslikku eelinformatsiooni, mis muu hulgas sisaldab viidet siinsele privaatsuspoliitikale.

 

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha täiendusi või parandusi Tammiste Personalibüroo OÜ kaudu, saates e-postiga vastava sooviavalduse ning leppides isikuandmete eest vastutajaga kokku sobiva lahenduse.

Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta, teavitades sellest Tammiste Personalibüroo OÜ isikuandmete eest vastutavat isikut e-posti teel.

 

Isikuandmete kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust Tammiste Personalibüroo OÜ isikuandmete eest vastutava isikuga e-posti aadressi teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi. Isikuandmeid ei kustutata juhul, kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

 

Säilitamine

Tammiste Personalibüroo OÜ poolt väljastatud tunnistuste andmeid säilitatakse kuni ettevõtte tegutsemise lõpuni. Selle perioodi jooksul on teenusel osalenul võimalik endale tellida tunnistuse duplikaat.

Kliendi ostuajalugu säilitatakse ettevõtte kliendihaldusprogrammis Scoro. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

 

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub Tammiste Personalibüroo OÜ isikuandmete vastuvõtmise, töötlemise ja säilitamise eest vastutava isiku kaudu. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

* kohustuslik

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.