Osakonnajuhataja

Sotsiaalkindlustusamet pakub teenuseid enam kui 700 000 inimesele. Tagame inimesele kindlustunde igas eluetapis läbi sotsiaalteenuste osutamise ja hüvitiste maksmise.  Keskendume sellele, et meie teenused oleks vajaduspõhised ja kasutajasõbralikud. Meie põhiväärtusteks on koostöövalmidus, asjatundlikkus, uuendusmeelsus ja hoolimine.

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi- ja ennetusteenuste osakonna eesmärk on luua turvalisem elu nii kõigile eestimaalastele kui ka välismaal viibivatele Eesti kodanikele. Osakond pakub psühholoogilisest traumast taastumise ja turvaliste suhete tuge üle kogu inimese elukaare. Käesoleva aasta 1. aprillil jõustub uus ohvriabi seadus, millega parandatakse abi kättesaadavust vägivalla, kuriteo või kriisijuhtumi ohvritele ning muutub selgemaks kuriteoohvrite hüvitiste taotlemise süsteem.

Sa suudad muudatused ellu viia ning korrastatust ja stabiilsust luua?

Sul on avar maailmavaade ning hoolivus ja inimlikkus nii ohvrite kui toimepanijate aitamiseks?

Oled valmis olema osakonna kõneisikuks ja avaliku arvamuse mõjutajaks?

Tule meie ohvriabi- ja ennetusteenuste osakonna

OSAKONNAJUHATAJAKS.

Sinu peamine ülesanne on eesmärkide saavutamisse kaasatud inimeste eestvedamine ja võimestamine, protsesside kehtestamine, ladus koostöö osakonnas ning tulemuslik koostöö kõikide osapooltega, kes tagavad ohvriabi- ja ennetusteenuste jõudmise inimesteni.

Sinu lähimaks eesmärgiks on käimasoleva põgenike kriisi ja laiemalt riigiülese psühhosotsiaalse kriisitoe korraldamine ja pakkumise tagamine.

Pakume võimalust töötada riigi kõige paindlikuma tööandja juures. Meil on 35 kalendripäeva puhkust, tasustatud tervisepäevad ning suure organisatsiooni hüved ja arenguvõimalused. Oma tulevase töökoha võid valida meie 18 esinduse hulgast üle terve Eesti.

Maret Maripuu:

Ootan oma meeskonda juhti, kes soovib arendada ja süsteemselt hallata Eesti inimeste vaimse heaolu ja turvalisuse toetamiseks üliolulist ohvriabi valdkonda ning tagada selle toimepidevus. Oluline on oma töötajaid toetada ja tugevat meeskonnatunnet luua ning teha koostööd väga paljude osapooltega.

Oled sobiv kandidaat, kui:

 • omad magistrikraadi või sellega võrdustatud haridustaset;
 • omad töökogemust juhina sotsiaal- ja/või õiguskaitse valdkonnas;
 • Sul on mahukate projektide eestvedamise või suure struktuuriüksuse protsesside juhtimise oskus;
 • Sul on arusaam riigiasutuse toimimisest, orienteerud valdkonna seadusandluses ja oled valmis taotlema riigisaladuse luba.

Sinu tööülesanded:

 • osakonna töö korraldamine (153 teenistujat) ja üksuse juhtimine juhtide (3) kaudu;
 • arengustrateegiate ja tegevuskavade väljatöötamisel osalemine;
 • osakonna nimel arvamuste ja kooskõlastuste andmine;
 • sisendi andmine osakonna eelarve koostamisse (sh osakonna koosseis ja töökorraldus) ning kinnitatud eelarve jälgimise, analüüsimise ja täitmise eest vastutamine – osakonna koordineerida on eelarvemaht suurusjärgus 10 miljonit eurot;
 • töötajate pühendumuse, motivatsiooni ja pädevuse tagamine;
 • infovahetuse ja koostöö tagamine;
 • vahetu juhi antud ühekordsete ülesannete täitmine ja peadirektori asendamine.

Sinu juhitava osakonna allüksused on:

 • arendustalitus, kes täidab osakonna ülesandeid teenuste arendamisel ja korraldamisel vägivalla vähendamiseks, traumast taastumiseks ja võrgustikutööks;
 • ennetustalitus, kes täidab osakonna ülesandeid riskikäitumise ja traumakogemusega lastele ja noortele ning nende peredele teenuste arendamisel, korraldamisel ja osutamisel;
 • psühhosotsiaalse toe talitus, kes teostab osakonna ülesandeid kriisi- ja vaimse tervise nõustamise osutamisel, ohvrite ja vägivallast loobujate nõustamisel, juhtumikorraldusel ja võrgustikutöös, lepitusteenuse pakkumisel ning psühhosotsiaalse kriisiabi korraldamisel.

Osakonna ülesanded on:

 • ohvriabi põhiteenuse osutamine ja korraldamine;
 • toetab KOVe psühhosotsiaalse kriisiabi võimekuse loomisel;
 • taastava õiguse teenuste osutamine ning korraldamine;
 • psühholoogilise abi pakkumise ja kulude hüvitamise korraldamine;
 • naistevastase ja perevägivalla ohvrite tugiteenuste korraldamine;
 • seksuaalvägivalla ohvrite tugiteenuste korraldamine;
 • oma pädevusvaldkonna kaugnõustamisteenuste osutamine ja korraldamine;
 • psühhosotsiaalse kriisiabi teenuse osutamine ja korraldamine;
 • vägivallast loobumise toetamise teenuste korraldamine;
 • mitmedimensioonilise pereteraapia teenuse osutamine ja korraldamine;
 • kinnise lasteasutuse teenuse korraldamine;
 • abivajava lapse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse arendamine;
 • inimkaubandusohvrite tugiteenuse korraldamine;
 • noortegarantii tugisüsteemi korraldamine;
 • oma pädevusvaldkonnas vabatahtliku tegevuse korraldamine;
 • oma pädevuse piires infosüsteemide arendamises osalemine;
 • oma pädevuse piires koolituste, teavitus- ja ennetustegevuse, võrgustikutöö ning teiste toetavate tegevuste korraldamine.

Tegemist on ametniku kohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes. Ametniku teenistusse võtmiseks esitatud nõuded on toodud avaliku teenistuse seaduse §-des 14 ja 15.

Konkurssi viib läbi Tammiste Personalibüroo OÜ. Kandideerimiseks esita motiveeritud sooviavaldus kuni 12. veebruar 2023.a. Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!


Lisainfot saad alljärgnevatelt linkidelt:

Sotsiaalkindlustusameti strateegiliste eesmärkide kohta: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/organisatsioon-kontaktid/asutusest.

Olulisemad valdkonda reguleerivad õigusaktid:

Lisainfo

Sirje Tammiste

CEO, koolitaja
sirje@tammistepersonal.ee
+372 514 4084

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kandideeri

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38 Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

 • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).