fbpx

Osakonnajuhataja

Sotsiaalkindlustusamet pakub teenuseid enam kui 700 000 inimesele. Tagame inimesele kindlustunde igas eluetapis läbi sotsiaalteenuste osutamise ja hüvitiste maksmise.  Keskendume sellele, et meie teenused oleks vajaduspõhised ja kasutajasõbralikud. Meie põhiväärtusteks on koostöövalmidus, asjatundlikkus, uuendusmeelsus ja hoolimine.

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi- ja ennetusteenuste osakonna eesmärk on luua turvalisem elu nii kõigile eestimaalastele kui ka välismaal viibivatele Eesti kodanikele. Osakond pakub psühholoogilisest traumast taastumise ja turvaliste suhete tuge üle kogu inimese elukaare. Käesoleva aasta 1. aprillil jõustub uus ohvriabi seadus, millega parandatakse abi kättesaadavust vägivalla, kuriteo või kriisijuhtumi ohvritele ning muutub selgemaks kuriteoohvrite hüvitiste taotlemise süsteem.

Sa suudad muudatused ellu viia ning korrastatust ja stabiilsust luua?

Sul on avar maailmavaade ning hoolivus ja inimlikkus nii ohvrite kui toimepanijate aitamiseks?

Oled valmis olema osakonna kõneisikuks ja avaliku arvamuse mõjutajaks?

Tule meie ohvriabi- ja ennetusteenuste osakonna

OSAKONNAJUHATAJAKS.

Sinu peamine ülesanne on eesmärkide saavutamisse kaasatud inimeste eestvedamine ja võimestamine, protsesside kehtestamine, ladus koostöö osakonnas ning tulemuslik koostöö kõikide osapooltega, kes tagavad ohvriabi- ja ennetusteenuste jõudmise inimesteni.

Sinu lähimaks eesmärgiks on käimasoleva põgenike kriisi ja laiemalt riigiülese psühhosotsiaalse kriisitoe korraldamine ja pakkumise tagamine.

Pakume võimalust töötada riigi kõige paindlikuma tööandja juures. Meil on 35 kalendripäeva puhkust, tasustatud tervisepäevad ning suure organisatsiooni hüved ja arenguvõimalused. Oma tulevase töökoha võid valida meie 18 esinduse hulgast üle terve Eesti.

Maret Maripuu kodukale - Tammiste värbamine & koolitus

Maret Maripuu:

Ootan oma meeskonda juhti, kes soovib arendada ja süsteemselt hallata Eesti inimeste vaimse heaolu ja turvalisuse toetamiseks üliolulist ohvriabi valdkonda ning tagada selle toimepidevus. Oluline on oma töötajaid toetada ja tugevat meeskonnatunnet luua ning teha koostööd väga paljude osapooltega.

Oled sobiv kandidaat, kui:

 • omad magistrikraadi või sellega võrdustatud haridustaset;
 • omad töökogemust juhina sotsiaal- ja/või õiguskaitse valdkonnas;
 • Sul on mahukate projektide eestvedamise või suure struktuuriüksuse protsesside juhtimise oskus;
 • Sul on arusaam riigiasutuse toimimisest, orienteerud valdkonna seadusandluses ja oled valmis taotlema riigisaladuse luba.

Sinu tööülesanded:

 • osakonna töö korraldamine (153 teenistujat) ja üksuse juhtimine juhtide (3) kaudu;
 • arengustrateegiate ja tegevuskavade väljatöötamisel osalemine;
 • osakonna nimel arvamuste ja kooskõlastuste andmine;
 • sisendi andmine osakonna eelarve koostamisse (sh osakonna koosseis ja töökorraldus) ning kinnitatud eelarve jälgimise, analüüsimise ja täitmise eest vastutamine – osakonna koordineerida on eelarvemaht suurusjärgus 10 miljonit eurot;
 • töötajate pühendumuse, motivatsiooni ja pädevuse tagamine;
 • infovahetuse ja koostöö tagamine;
 • vahetu juhi antud ühekordsete ülesannete täitmine ja peadirektori asendamine.

Sinu juhitava osakonna allüksused on:

 • arendustalitus, kes täidab osakonna ülesandeid teenuste arendamisel ja korraldamisel vägivalla vähendamiseks, traumast taastumiseks ja võrgustikutööks;
 • ennetustalitus, kes täidab osakonna ülesandeid riskikäitumise ja traumakogemusega lastele ja noortele ning nende peredele teenuste arendamisel, korraldamisel ja osutamisel;
 • psühhosotsiaalse toe talitus, kes teostab osakonna ülesandeid kriisi- ja vaimse tervise nõustamise osutamisel, ohvrite ja vägivallast loobujate nõustamisel, juhtumikorraldusel ja võrgustikutöös, lepitusteenuse pakkumisel ning psühhosotsiaalse kriisiabi korraldamisel.

Osakonna ülesanded on:

 • ohvriabi põhiteenuse osutamine ja korraldamine;
 • toetab KOVe psühhosotsiaalse kriisiabi võimekuse loomisel;
 • taastava õiguse teenuste osutamine ning korraldamine;
 • psühholoogilise abi pakkumise ja kulude hüvitamise korraldamine;
 • naistevastase ja perevägivalla ohvrite tugiteenuste korraldamine;
 • seksuaalvägivalla ohvrite tugiteenuste korraldamine;
 • oma pädevusvaldkonna kaugnõustamisteenuste osutamine ja korraldamine;
 • psühhosotsiaalse kriisiabi teenuse osutamine ja korraldamine;
 • vägivallast loobumise toetamise teenuste korraldamine;
 • mitmedimensioonilise pereteraapia teenuse osutamine ja korraldamine;
 • kinnise lasteasutuse teenuse korraldamine;
 • abivajava lapse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse arendamine;
 • inimkaubandusohvrite tugiteenuse korraldamine;
 • noortegarantii tugisüsteemi korraldamine;
 • oma pädevusvaldkonnas vabatahtliku tegevuse korraldamine;
 • oma pädevuse piires infosüsteemide arendamises osalemine;
 • oma pädevuse piires koolituste, teavitus- ja ennetustegevuse, võrgustikutöö ning teiste toetavate tegevuste korraldamine.

Tegemist on ametniku kohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes. Ametniku teenistusse võtmiseks esitatud nõuded on toodud avaliku teenistuse seaduse §-des 14 ja 15.

Konkurssi viib läbi Tammiste Personalibüroo OÜ. Kandideerimiseks esita:

 • motiveeritud avaldus;
 • CV;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise.

Konkurss kestab kuni 12. veebruar 2023.a. Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!


Lisainfot saad alljärgnevatelt linkidelt:

Sotsiaalkindlustusameti strateegiliste eesmärkide kohta: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/organisatsioon-kontaktid/asutusest.

Olulisemad valdkonda reguleerivad õigusaktid:

Lisainfo

Sirje Tammiste

juhatuse liige
värbamispartner, koolitaja

sirje@tammistepersonal.ee
+372 514 4084

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

* kohustuslik

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kandideeri

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.