Täisotsing

Täisotsing on värbamisprotsess, mis algab põhjaliku eeltööga, et kaardistada ettevõtte vajadus positsiooni täitmiseks, leppida kokku värbamiskanalid ja -protsess. Aitame oma klientidel koostada üksikasjaliku ametikoha profiili, mis toetab meid kandidaatide otsimisel, kuid annab ka kliendile  võimaluse süvitsi läbi mõelda, keda ettevõttesse tegelikult otsitakse. Täisotsingus kombineerime avaliku- ja sihtotsingu ning kasutame kandidaatideni jõudmiseks mitmeid kanaleid. Kõik profiililt sobivad kandidaadid läbivad põhjaliku hindamise. Jagame oma kliendiga värbamisprotsessi iga etapi tulemust – just nii palju kui seda soovitakse. Kindlasti soovime osaleda lõppkohtumistel, et toetada klienti lõppvaliku tegemisel.

Ajaline kestvus: 4–8 nädalat

Kellele sobib?: Kliendile, kellel pole piisavalt ajalist ressurssi või kompetentsi põhjaliku värbamisprotsessi läbiviimiseks.

SPETSIALISTIDE JA JUHTIDE TÄISOTSINGU PROTSESS

Koostöökohtumine
Ametiprofiili täpsustamine
Pakkumise esitamine

Lepingu sõlmimine

Kuulutuste avaldamine
Sihtotsing
Ametijuhendi koostamine

Eelvalik: telefoniintervjuu
või lühivestlus Teamsis

Fokusseeritud intervjuu
Testimine
Taustakõned

2-4 kandidaadi esitlemine
Otsuse tegemine

Garantii

EELTÖÖ – Täisotsingule eelneb põhjalik eeltöö, mille jooksul täpsustame koostöös kliendiga värbamisprotsessi ülesehituse, kaardistame ettevõtte vajadused ning täpsustame ametikoha profiili, kus on kirjas positsiooni vastutusvaldkonnad ja kohustused, tööks vajalikud teadmised, oskused ja kogemused ning ootused sobivale isiksusele/inimtüübile.

OTSING – Täisotsingut läbi viies kombineerime avalikku- ja sihtotsingut. Avaldame töökuulutused meie koduleheküljel, tööportaalides, suhtleme kutse- ja kõrgkoolidega ning avaldame kokkuleppel reklaamid meedias. Sihtotsingu käigus otsime kandidaate meie mahukast Talendipangast, kus on kandidaate erinevatest valdkondadest ja Eesti piirkondadest, ning internetist erinevatest andmebaasidest.

HINDAMINE – CV ja lühiintervjuu põhjal profiililt sobivateks osutunud kandidaatidega viime läbi fokuseeritud intervjuud kandidaatide töökogemuse ja kompetentside väljaselgitamiseks. Intervjuul hindame kandidaadile omaseid käitumis- ja mõtlemisviise, mis võimaldavad prognoosida tema toimetuleku edukust tulevasel ametikohal. Hindamaks kandidaatide isiksuse omadusi kasutame ka erinevaid teste, mille kasutamiseks omavad meie värbamispartnerid ja -assistendid professionaalset väljaõpet. Samuti suhtleme kandidaatide soovitajatega. Helistame 2–3 soovitajale, kes on kandidaadiga koos töötanud kas kolleegi, koostööpartneri, juhi või alluvana. Oluline on saada võimalikult objektiivne ettekujutus kandidaadi igapäevasest suhtumisest töösse, töökaaslastesse ja püstitatud eesmärkide saavutamisse.

LÕPPVALIK – Esitame kliendile 2–4 kandidaati ametikohale, kelle hulgast saab teha valiku. Enne kohtumist edastame teile kokkuvõtted kandidaatide intervjuude ja testide tulemuste kohta. Kokkuvõte annab teile olulist lisainformatsiooni kandidaadist ning võimaldab langetada läbimõeldud otsuse. Samuti osaleme lõppkohtumistel iga esitatud lõppkandidaadiga, et teid lõppvaliku tegemisel toetada.

GARANTII – Anname oma tööle garantii (4–12 kuud vastavalt ametikohale).

Küsi pakkumist või helista 568 8100