Arenguprogramm keskastme- ja tippjuhtidele

Koolitusprogramm koosneb mitmest erineva teemaga koolituspäevast, mis toimuvad 2–4 nädalase intervalliga. Arenguprogrammi vältel on osalejatel hea leida kaasteeliseks coach, kes teda tema arenguteel toetab.  Koolituspäevade vaheliseks ajaks saavad osalejad erinevad praktilised ülesanded, et õpitut tööalastes olukordades harjutada. 

Tammiste Personalibüroo - arenguprogramm juhtidele

Arenguprogrammi  eesmärgiks: on suurendada juhtide eneseteadlikkust, teadvustada oma tugevusi ja arenguvõimalusi ning anda osalejatele teadmisi ja oskusi inimeste käitumise mõistmiseks ja läbi selle oskuslikumaks inimeste mõjutamiseks ja suhete juhtimiseks.

Arenguprogrammi täpne ülesehitus ja teemade järgnevus sõltub alati kliendi, organisatsiooni ja juhtide vajadustest ning ootustest.  Täpse koolitusvajaduse väljaselgitamiseks viime vajadusel eeltööna läbi fookusvestlused arenguprogrammis osalejatega ning organisatsiooni juhtidega. 

Arenguprogrammi võimalikud teemad ja õpiväljund: 

  • Enese- ja suhete juhtimine DiSC Profiili mudeli põhjal;
  • Juhi isiksus ja roll erinevates meeskonna kasvufaasides, grupiprotsessid ja nende juhtimine;
  • Väärtuspõhine juhtimine – kuidas teha seda teadlikult?;
  • Juhi suhtlemisoskused – enesekehtestamine, suhtlemine keeruliste vestluste läbiviimisel, konfliktide ennetamisel, lahendamisel ja vahendamisel jne.;
  • Arenguvestluste/koostöövestluste läbiviimine ja selleks vajalikud oskused;
    Tagasiside – kuidas seda anda nii, et see on edasiside?;
  • Juhi roll värbamisel ja ettevõtte kuvandi loomisel;
  • Coachiv juhtimine, juhendamine ja mentorlus kui juhi “tööriistad”.

Arenguprogrammis osalejatel tõuseb eneseteadlikkus ja nad on teadvustanud enda kui juhi rolli organisatsioonis. Programmis omandatud teadmised ja oskused aitavad mõista, respekteerida ja väärtustada individuaalseid erinevusi ning arendada erinevaid suhtlemis strateegiaid koostöö parendamiseks. 

Osalejad on omandanud efektiivsed suhtlemisoskused keeruliste olukordadega toimetulekuks, enda selgemaks väljendamiseks, enesekehtestamiseks ja tagasiside andmiseks. Kõigile koolitustel osalejatele põhjalikud õppematerjalid ja tunnistused.

SIHTGRUPP

Keskastme- ja tippjuhid, kes soovivad teadlikult arendada oma juhtimise kompetentse ning mõtestada enda kui juhi rolli ja arenguvõimalusi organisatsioonis.

MEETODID 

Kuna arenguprogramm koosneb mitmest erinevast koolituspäevast, siis täpne koolitusmeetod valitakse arenguprogrammi koostamise käigus. Suhtlemisoskuste õppimiseks on kõige efektiivsem viis videotreening. Teiste teemade käsitlemisel kasutame aktiivõppe meetodeid, kasutades ka supervisiooni ja coachingu elemente.

Vastavalt täpse arenguprogrammi ülesehitusele on ühe koolituse kestvuseks üks või kaks päeva. 

Koolitajad

Sertifitseeritud DiSC konsultandid ja suhtlemistreenerid Kadi Kuuskmann ja Sirje Tammiste.

Küsi pakkumist või helista +372 5698 8100